Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Formularz reklamacji

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Folar (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym folar@folar.com.pl, prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Folar” Sp.z o.o. z siedzibą w Rojęczynie 39, 64-130 Rydzyna, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038262, o kapitale zakładowym 386.000,00 zł, NIP 697-00-15-962, REGON 008019453.
 2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Folar” Sp. z o.o. z siedzibą w Rojęczynie 39, 64-130 Rydzyna, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038262, o kapitale zakładowym 386.000,00 zł, NIP 697-00-15-962, REGON 008019453.
 3. Klient – każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: folar@folar.com.pl.
 6. Umowa zawarta na odleglość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu ), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta za pomocą strony internetowej do złożenia zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także isnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostepna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Folar” Sp. z o.o. Rojęczyn 39, 64-130 Rydzyna.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: folar@folar.com.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 65 5388-111, 601-775-863.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. 14 1240 1499 1111 0000 1881 7238
 5. Klient może się porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15.


§
4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) dostęp do Internetu
  b) aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail )
  c) włączona obsługa plików cookies.
  d) standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa


§
5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą , niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania żadnego Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek vat).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ), o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana , a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach , będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na strone internetową sklepu: www.folar.com.pl
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia – wypełniając formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastapić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. kliknąc przycisk „Zamawiam i płacę” i  zapłacić przelewem za zakupiony towar.

§7

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z dostawy:
  a) przesyłką kurierską firmy DPD
  b) przesyłką kurierską pobraniowa firmy DPD
 2. Klient może dokonać płatności za Zamówiony towar, w zależności od wyboru Kupującego:
  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  b) płatność za pobraniem u kuriera
  c) gotówką w momencie odbioru osobistego towaru ( nie dotyczy klientów indywidualnych)
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  a) imię i nazwisko albo firmę Klienta
  b) numer zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie)
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupiony towar przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w przypadku płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy dla Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawce poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży -w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 8.  Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Odstąpienie od umowy pozwala kupującemu na odesłanie towaru nie posiadającego wad bez podawania jakiekolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru .
  b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  c) zawarcia umowy -w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Konsument może tego dokonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest umieszczony na końcu Regulaminu do pobrania, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć w dowolny sposób. Zalecane jest jednak złożenie takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Forma pisemna znacznie ułatwi stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia.
 6. Pisemnie takie oświadczenie można przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”Folar” Sp. z o.o. Rojęczyn 39, 64-130 Rydzyna lub elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres folar@folar.com.pl .
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odleglość umowę uważa się za niezawartą . Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje istnieć.
 9. Sprzedawca ma obwiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócic konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez przedsiębiorcę. Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył konsument , chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego które zdarznie nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”Folar” Sp. z o.o. Rojęczyn 39, 64-130 Rydzyna.
 14. Kupujący ma obowiązek zwrócic rzecz sprzedawcy niezwłocznie, nie poźniej niż 14 dni od dnia , w którym odstapił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru .
 17. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument równiez będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez sprzedawcę w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.
 18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odleglość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 19. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 20. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 23. w której przedmiotem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastapić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zalezy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 25. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumeratę;
 26. o dostarczeniu treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstapienia od umowy i po poiunformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 27. w której przedmiotem świadczenia są rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 28.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym , nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które moga wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10

Reklamacja

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie.Jeśli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a nastepnie skontaktowac się z nami pod numerem telefonu: 065 5388-111 lub 601-775-863. Po opłaceniu przelewu i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera -w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporzadzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

W przypadku, gdy zakupiony u nas towar okaże sie mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: folar@folar.com.pl lub drogą pocztową na adres Rojęczyn 39, 64-130 Rydzyna.
 4. Prześlij do nas produkt na adres: Rojęczyn 39, 64-130 Rydzyna, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu m.in. zwiezły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz formę rekompensaty,a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji)
 5. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego .
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzeplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z działem handlowym pod adresem e-mail: folar@folar.com.pl lub telefonicznie pod numerem 065 5388-111, 601-775-863. Udzielimy Ci wskazówek jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

§11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane sa w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być;
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską firmy DPD. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności przelewem Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§
12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawieranie poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a) wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług zwiazanych ze Sklepem,
  b) zmian sposobów dostawy lub płatności,
  c) modyfikacji ścieżki zakupowej,
  d) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o każdej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers